Jak przygotować umowę o audyt SEO i UX?

Jak przygotować umowę o audyt SEO i UX?

Audyty są podstawą współpracy z agencją SEO. Dobrze przeprowadzony audyt daje mnóstwo informacji zwrotnych, które można wykorzystać w późniejszym procesie pozycjonowania. Jednocześnie, żeby zabezpieczyć interesy obydwu stron, warto przygotować odpowiednią umowę.

Dlaczego ważna jest dobrze sporządzona umowa w formie pisemnej?

Umowa to podstawa współpracy z agencją

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym jest “umowa” w kontekście prawnym. Tak naprawdę może ona być zawarta zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Do rozpoczęcia współpracy wystarczy tak naprawdę zwykła korespondencja mailowa. Dlaczego w takiej sytuacji trzeba dbać o umowy w formie pisemnej?

Ponieważ one wszystko upraszczają i formalizują. Jeżeli umowa została zawarta w formie ustnej, to powstaje problem z dochodzeniem do tego, jaki był przedmiot i ustalenia umowy. Wykorzystując korespondencję mailową, mogą również powstać pewne niejasności. Natomiast jeżeli jest podpisana przez obie strony umowa, to można jasno określić czy obie strony wywiązały się z niej.

Dobrze napisana umowa chroni interesy obydwu stron.

Czy warto wykorzystywać wzory umów na audyt SEO i UX?

W internecie znajdziesz dzisiaj wzory różnych umów, również tych dotyczących audytów SEO, czy też audytów UX. Powstaje pytanie, czy warto z takich wzorów korzystać, czy też nie. Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Korzystanie ze wzorów umów jest bardzo wygodne, ponieważ najczęściej zostały one przygotowane przez doświadczone osoby, jednak nie zawsze to, w jaki sposób jest skonstruowana umowa, będzie pasować Ci i twojej firmie, czasem umowa wymaga drobnych zmian, a czasem trzeba ją w znacznym stopniu przerobić.

Dlatego też korzystanie ze wzorów umów jest jak najlepszym wyborem, jednak trzeba to robić z głową — przeczytaj umowę i zastanów się, czy aby na pewno odpowiada twoim potrzebom. Pamiętaj, że jeżeli nie odpowiadają Ci jakieś zapisy, to możesz je zmienić, chociaż może być tu potrzebna konsultacja z prawnikiem.

Co powinna zawierać umowa na audyt SEO i UX?

Przyjrzymy się poniżej najważniejszym częściom, jakie muszą zawierać te umowy.

Precyzyjne określenie przedmiotu umowy

Jest to bardzo istotne ze względu na to, że dzięki temu nie będzie niedopowiedzeń. Każda ze stron będzie w stanie jasno ocenić czy druga strona wywiązała się z umowy. Jeżeli natomiast przedmiotem umowy jest zlecenie bardzo rozległe, to można posłużyć się załącznikiem.

Im więcej szczegółów na tym etapie, tym lepiej. Opisz to, tak dokładnie, jak potrafisz, dzięki temu obie strony będą jasno wiedziały, co jest do zrobienia.

Termin i sposób odbioru

Przedmiot umowy jest bardzo istotny, jednocześnie ważne jest określenie terminu wykonania umowy. Możesz posługiwać się zwrotami typu “w terminie 40 dni od zawarcia umowy”, jednak wtedy trzeba doprecyzować czy chodzi o dni robocze, czy kalendarzowe. Żeby uniknąć niedomówień, najlepiej jest po prostu określić konkretną datę.

Warto również określić sposób dostarczenia oraz potwierdzenia odbioru dzieła. Warto tu określić:

  • Sposób dostarczenia dzieła np. plik w formacie pdf zostanie wysłany na adres mailowy…
  • Sposób sprawdzenia i potwierdzenia odbioru dzieła np. zamawiający ma 3 dni na potwierdzenie odbioru dzieła i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.
  • Czas na wprowadzenie poprawek np. po zgłoszeniu zastrzeżeń wykonawca ma 7 dni na wprowadzenie poprawek oraz ponowne wysłanie działa.

Wynagrodzenie i kary umowne

Ważne jest określenie rodzaju wynagrodzenia. Najczęściej stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie zleceniodawca płaci za wykonany audyt. Możliwe jest oczywiście przyjęcie innych form wynagrodzenia jak np. godzinowe. Jednak ich wykorzystanie często wiąże się z koniecznością rozszerzenia umowy o kolejne zapisy, dlatego zwykle stawia się na wynagrodzenie za efekt.

Dodatkowo warto opisać zasady wpłaty zaliczki. Trzeba przede wszystkim odróżnić tu pojęcie zadatku od zaliczki. Ma ono znaczenie, gdy jedna ze stron nie wywiązała się z umowy. W przypadku zadatku strona, która go wpłacała, może zażądać jego dwukrotności, jeżeli druga strona się nie wywiązała z umowy. Zaliczka nie daje takich możliwości.

Jeżeli mówimy o wynagrodzeniu, to istotne jest nie tylko określenie jego wysokości, ale również zabezpieczenie interesów zamawiającego. Warto zastosować kary umowne ze względu na niedotrzymanie terminu, jest to najskuteczniejsze i najczęściej stosowane rozwiązanie. Mogą być określone jako konkretna kwota lub określony procent wynagrodzenia przewidzianego umową. Kara może być naliczana np. za każdy dzień lub tydzień opóźnienia.

Jednocześnie, gdy mówimy o karach umownych, to trzeba wyróżnić dwa terminy:

  • Opóźnienie — to każde przekroczenie terminu bez względu na jego przyczynę.
  • Zwłoka — zawinione przez wykonawcę przekroczenie terminu.

Istotne jest również zabezpieczenie interesów wykonawcy – w umowie warto zaznaczyć ile czasu ma zamawiający na zapłatę wynagrodzenia.

Poufność

W umowę warto zastrzec, że informacje przekazywane przez obie strony umowy mają charakter poufny i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Tu również warto określić kary umowne za złamanie tej części umowy.

Warto określić czego dotyczą zasady poufności, zwykle chronią one interesy zamawiającego, ponieważ będzie on dawał agencji SEO dostęp do różnych danych. Jednak w niektórych przypadkach również agencja chce zabezpieczyć jakieś informacje.

Charakter i sposób wykonywania umowy

Warto zwrócić uwagę na to, że umowa o audyt SEO może mieć charakter zarówno umowy o świadczenie usług, jak i umowy o dzieło.

Jakie to ma znaczenie dla zamawiającego? Różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami jest prosta:

  • Umowa o świadczenie usług określa, że wykonawca musi podjąć działania, które opisuje umowa, musi je wykonać z tak zwaną „należytą starannością”, jednocześnie nie daje gwarancji, że uda mu się osiągnąć zamierzone cele. Przykładem takiej umowy mogą być różnego rodzaju konsultacje.
  • Natomiast umowa o dzieło gwarantuje, że zostanie osiągnięty określony rezultat. Przykładem takiej umowy może być przygotowanie raportu, napisanie artykułu.

Dlatego istotne jest określenie sposobu wykonania umowy i tego, jak obie strony będą współpracować. Bardzo często agencja SEO podczas wykonywania audytu będzie potrzebować dostępu do np. Google Analytics zleceniodawcy. Warto, żeby forma udostępnienia dostępu do potrzebnych narzędzi znalazła się w umowie, dzięki temu agencja SEO będzie w stanie wywiązać się z powierzonych zadań.

Postanowienia końcowe

Warto na końcu umowy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które nie są związane ze sposobem realizacji dzieła:

  • Na umowie powinny znaleźć się odpowiednie dane zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy, które pozwolą zidentyfikować obie strony umowy.
  • W przypadku podpisywania umowy w różnych wersjach językowych warto określić wersję, która jest wiążąca. Będzie to pomocne w przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami.
  • Na końcu umowy warto dodać “wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”, dzięki temu obie strony będą wiedziały, w jaki sposób należy wprowadzać zmiany w umowie.

Podsumowanie

Jak widać, przygotowanie umowy współpracy z agencją SEO wymaga uwzględniania dużej ilości informacji. Niektórzy mogą uważać to za zbędne formalności. I faktycznie, jeżeli współpraca dobrze się układa, to można powiedzieć, że niepotrzebne są żadne umowy. Problem pojawia się, gdy któraś ze stron nie jest zadowolona ze współpracy. W takim przypadku dobrze napisana umowa jest podstawą do rozwiązywania konfliktów i dochodzenia swoich praw. Dlatego też warto mieć dobrze przygotowany wzór umowy, jeżeli chcesz mieć pewność, że jest on dopasowany do twoich potrzeb, to zawsze możesz skorzystać z pomocy prawnika.